Rekrutacja

Składanie dokumentów:

Sekretariat
poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00
sobota – niedziela: 10.00 – 14.00 (z wyjątkiem wakacji)

Kontakt:
tel. 81 – 744 15 39
fax. 81 – 744 15 39
e-mail: sekretariat@cku2.pl

REGULAMIN REKRUTACJI
Czynności rekrutacyjne 2020_2021

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CKU2

Zarządzenie nr 5_2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5_2020
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5_2020
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5_2020
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5_2020 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się do szkoły należy:

  • dostarczyć do sekretariatu niezbędne dokumenty

    KROK 1  

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  • dowód osobisty,
  • oryginał świadectwa ze szkoły niższego szczebla (nie jest wymagane przy kwalifikacyjnych kursach zawodowych)

    KROK 2  

ZLÓŻ KOMPLET DOKUEMTÓW

  • oryginał świadectwa ze szkoły niższego szczebla,
  • wypełnioną teczkę słuchacza.

     KROK 3  

JESTEŚ SŁUCHACZEM CKU NR 2 W LUBLINIE

ZASADY REKRUTACJI

Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkół dających wykształcenie średnie.

Z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych są:

  • ostatnie świadectwa szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego,
  • świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą i ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej,
  • pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej niż wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

sciezka_edukacyjna_cku2

INFORMACJA o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Osoby zainteresowane kwalifikacyjnym kursem zawodowym mogą złożyć deklarację e-mailowo lub osobiście:
DEKLARACJA kwalifikacyjny kurs zawodowy DOC
DEKLARACJA kwalifikacyjny kurs zawodowy PDF

Rozmiar czcionki
Kontrast