Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik rachunkowości.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2020.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywania dokumentacji księgowej,
 • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in. w:

 • działach finansowo-księgowych,
 • urzędach skarbowych,
 • podmiotach gospodarczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: EKA.07. i EKA.05. uczestnik kursu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.